Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Illéssy Sándor-díjban részesültek

2023

 

Bagdányné Szél Zsuzsanna tanárnő az iskola tantestületének 2003-ban lett tagja. A matematika és fizika tudományok tanáraként az elmúlt két évtizedben mindkét szakját tanította iskolánk mindkét intézménytípusában. Szaktanárként igyekszik a matematikai és természettudományos gondolkodás alapjait megismertetni a tanulókkal, és a tananyag mindennapi életben történő felhasználhatóságát megvilágítani számukra. Tanítványait nagy szakmai alapossággal igyekszik felkészíteni a matematika tantárgy érettségi vizsgájára, és erről minden tavaszi érettségi vizsgaidőszakban a sikeres vizsgák visszacsatolást adnak. Fontosnak tartja a tehetséges tanulók támogatása mellett a gyengébb képességű vagy hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását is, ezért több éve mentorként vesz részt az Útravaló Esélyegyenlőségi Programban és az Apáczai ösztöndíjprogramban.

Az utóbbi évtizedben a minőségbiztosítási, mérési és önértékelési terület munkaközösség-vezetőjeként fogja össze a reá bízott területet. Mesterpedagógusként cselekvési tervet dolgoz ki és valósít meg egy igen fontos területen; a lemorzsolódás iskolai csökkentését tűzte ki célul, ami természetesen tantestületi összefogást is kíván.

A nyílt napok szervezésében, a Nemzeti Tehetség Program pályázatírásában és megvalósításában is aktívan tevékenykedik. Az iskolavezetés mindig számíthat segítő munkájára.

Az iskola és az Illéssy Alapítvány az Illéssy Sándor-díjjal megköszöni és elismeri Bagdányné Szél Zsuzsanna tanárnőnek az Illéssy Sándor Baptista Középiskoláért végzett tevékenységét.

 

Galambos Orsolya tanárnő szakmai pályaképe és előmenetele példaként szolgálhat a fiataloknak. 2003-ban helyezkedett el iskolánkban, ahol mindkét iskolatípusban szakmai elméleti tantárgyakat oktat a kereskedelem és a vendéglátás-turizmus ágazatokban. Tanóráin megpróbál olyan helyzetet teremteni, ahol a tanulók nemcsak értelmi, hanem érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését is elősegítheti. Olyan tudást igyekszik átadni, amelyet a tanulók a gyakorlati életben is jól hasznosíthatnak. Igyekszik tanulói személyiségét megismerve, személyre szabottan segítséget nyújtani. Különös figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű vagy tanulási nehézséggel küzdő tanulókra. A tehetséggondozás is szívügye: kereskedőtanulói közül többen is a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen a dobogón vagy a legszűkebb élbolyban végeztek. 2008-tól osztályfőnöki feladatokat is ellát; minden olyan lehetőséggel él, amely a közösség összekovácsolását jelenti: közös délutáni főzések, szakmai kirándulások.

Jó irányító és szervezőkészsége okán a szakmai ágazati munkaközösség vezetője. Felkészültség, segítőkészség, következetesség, precízség jellemzi vezetői munkáját. A közösségi megmozdulások és az intézményre háruló többletfeladatok aktív részvevője. Az Apáczai ösztöndíjprogram iskolai szintű koordinálását eredményesen végzi. Diabetikus finomságok nemcsak cukorbetegeknek címmel jelent meg receptgyűjteménye.

Az iskola és az Illéssy Alapítvány az Illéssy Sándor-díjjal megköszöni és elismeri Galambos Orsolya tanárnőnek az Illéssy Sándor Baptista Középiskoláért végzett tevékenységét. 


 

2022

 

Bikki Kálmánné tanárnő az iskola tantestületének 38 esztendővel ezelőtt, 1984-ben lett tagja, mint szakoktató. A női szabó tanulók gyakorlati oktatását végezte, és a szakmai fogásokat próbálta átadni a tanulók számára. Szerette átadni azokat az ismereteket, melyekkel a fiatalok boldogulni tudnak, és a tanultakat később is hasznosíthatják. A ruhaipari szakma megyei és országos versenyein tanítványai sikeresen szerepeltek. Közben folyamatosan képezte magát, és a kereskedelem felé fordult figyelme és tanulási iránya. A gyakorlati oktatásból bekerült az elméleti oktatásba: a munkavédelem tantárgy tanítása mellett a kereskedelmi ruházati és a műszaki tárgyakat is tanít.

Immár 26 éve, 1996 óta folyamatosan osztályfőnök, és ezt a feladatot is kiváló eredményességgel végzi, különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók patronálására, segítésére.

Az iskolában az Iskolaszék elnökeként eredményesen koordinálja a rájuk háruló feladatokat: véleményeikkel, javaslataikkal hatékonyan segítik az iskolavezetés munkáját. Bikkiné Terike kezdeményező, a nyílt napok szervezésében is aktívan tevékenykedik. Az iskolában a kollégáival nagyon jó viszonyban van, készségesen segíti őket munkájuk minél sikeresebb teljesítésében.

Az iskola és az Illéssy Alapítvány az Illéssy Sándor-díjjal megköszöni és elismeri Bikki Kálmánné, Szoboszlai Terézia tanárnőnek az Illéssy Sándor Baptista Középiskoláért végzett tevékenységét.

 

A Jászberényi CO-OP Star Zrt. kisújszállási üzletegysége munkatársi közössége a kereskedelmi szakmák képzésében meghatározó partnerünk. Megtapasztaltuk, hogy mindig magas színvonalú, szakmailag kiváló és hatékony oktatás folytatnak. Mindig partnerként fogadták megkeresésünket, és szükség esetén együtt kerestük a megoldásokat. Megbízható partnerek voltak az együttműködési megállapodásos, majd később a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerben egyaránt. Így volt ez az új szakképzési rendszer bevezetése során is.

Üzleteik közül iskolánk számára kiemelkedik a kisújszállási üzletegység csapata. Mindig kedvesen és örömmel fogadják tanulóinkat, az esélyt mindenki számára megadják. Tanulóink is szívesen vesznek rész a CO-OP áruházak szakmai gyakorlati képzésében, és rendre sikeresen fejezik be tanulmányaikat. Megnyugtató, hogy az üzlet alkalmazottai és diákjaink között együttműködő emberi és munkakapcsolat alakult ki. A CO-OP Star Zrt. központi vezetésével, a kisújszállási üzlettel és annak vezetőjével rendszeres a kapcsolatunk.

Az Illéssy Alapítvány kuratóriuma az eddigi együttműködés köszöneteként és elismeréseként a Jászberényi CO-OP Star Zrt. kisújszállási üzletegységének dolgozói közössége részére adományozza az Illéssy Sándor-díj kitüntető címet.


 

2021

 

Ari Katalin tanárnő az iskola tantestületének 2008-ban lett tagja, mint szakoktató. Mindig arra törekedett, hogy tanulóink szakmaszerető szakemberekké váljanak. Iskolánk sokszínű szakmakínálatán belül a kereskedelmi képzésben dolgozott. A legrangosabb szakmai vetélkedőre, a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre eredményesen készített fel több tanulót is munkatársaival, és szépen szerepeltek diákjai az Illéssy Gasztro Kupákon, valamint a gyulai Göndöcs-versenyeken és a „Spar legjobb tanulója” regionális versenyen is.

Osztályfőnöki feladataiban a sok probléma ellenére is megtalálta a szépségét. Örömmel töltötte el, amikor látta, hogy a „hajdani” kamaszok milyen felnőtt fiatalokká váltak. Az irodalom iránti szeretete kapcsán több tanulót készített fel különböző szavalóversenyekre, és maga is szívesen mond verset. Nem csupán résztvevőveje, de kreatív formálója is volt az iskolai rendezvényeknek. Az Illéssy-bálok dolgozói vidám műsorainak egyik alapembere volt, sok kellemes pillanattal ajándékozva meg a nézőket. Minden egyéb iskolai verseny és rendezvény lelkes segítője volt, olyan kolléganő, aki teljes energiával csatlakozott a többiekhez, erősítve a csapatot, mert a közösség számára mindig előre rangsorolódott.

Az iskola és az Illéssy Alapítvány az Illéssy Sándor-díjjal megköszöni és elismeri Ari Katalin tanárnőnek az Illéssy Sándor Baptista Középiskoláért végzett tevékenységét.

 

Monoki Kálmán tanár úr az iskola tantestületének 2004 szeptemberétől lett tagja. Az asztalos tanműhelyben töltött évek alatt sokat fejlődött a tanulók kitartása, munkafegyelme. Ő maga is nagy hangsúlyt fektetett a rendre, az elvégzett munka színvonalára, de a munkavédelemre is, hiszen a tanulók biztonsága nagyon fontos volt a veszélyes gépek között.

A pályaválasztási napokra, iskolai rendezvényekre, kiállításokra, alapítványi bálra sok színvonalas munkadarabot, ajándékot készítettek nemcsak tanulói, hanem ő maga is. A vizsgák lebonyolítása, a „vizsgaremek” munkák magas színvonala miatt a vizsgabizottság több alkalommal elismerését fejezte ki. Az asztalos szakmára, a szakmai vizsgákra, a Szakmasztár versenyekre folyamatosan nagy gonddal készítette fel tanulóit. A Szakma Kiváló Tanulója Verseny 2013-as országos döntőjében tanulója 3. helyezést ért el. Eredményeit mind az iskolavezetés, mind a fenntartónk, a város önkormányzata és a kamara is elismerték.

Az asztalos szakma sajnálatos kifutása után kollégiumi nevelőként nagy gondot fordított a rábízott kollégista tanulóinkra, segítette őket a tanórákra történő felkészülésben.

Az iskola és az Illéssy Alapítvány az Illéssy Sándor-díjjal megköszöni és elismeri Monoki Kálmán tanár úrnak az Illéssy Sándor Baptista Középiskoláért végzett tevékenységét.


 

2020

 

Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és dolgozói közössége képzésünk egyik meghatározó partnere, és egészen példaértékű együttműködés jellemzi a kamara és az iskola kapcsolatát. Alapvető közös célunk, hogy a megye és az ország gazdaságának fejlődését szolgáljuk, mely versenyképességének egyik kulcsa a minőségi szakemberképzés. Külön is elismerjük dr. Sziráki András elnök úr elkötelezettségét az iskolarendszerű képzés iránt.

A kamara képviselője – a szakmunkásavató ünnepség keretein belül – jelképesen átveszi a megye számára az ifjú szakembereket. Az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny megrendezését pénzügyi forrás biztosításával segítik. Különös figyelemmel kísérik a Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei eredményeit, és elismerik a végzett munkát: 2014-ben iskolánk kiérdemelte a kamara elismerő oklevelét mint kiváló képzőhely.

A kamara aktív pályázatíró tevékenysége révén többször kapcsolódtak be iskolánk oktatói külföldi szakmai tapasztalatszerzésbe. Tanulmányutat tehettünk Ausztriába, Németországba és Olaszországba is. Iskolánk világ- és olimpiai érmes oktatóira külön figyelmet szentel a kamara, amely támogatja felkészülésüket, elismeri eredményeiket. Az Illéssy-iskola elismertségét mutatja a kamara részéről, hogy a 2013-ban életre hívott tanácsadó testületben, a megyei Szakképzési Kollégiumban az 5 iskolai tag egyike iskolánk képviselője.

Dr. Sziráki András és a kamara dolgozói közössége a szakképzésben kifejtett munkájuk alapján megérdemelten vehetik át iskolánk névadójáról elnevezett Illéssy Sándor-díj kitüntető elismerést.

 

Demeter István tanár úrnak 1980. szeptember 1-jén került szakoktatóként az iskolába, és a gépi forgácsoló tanulók gyakorlati oktatását végezte. A tanműhelyi gyakorlati képzés után az elméleti oktatásba került, ahol a szakmai tantárgyakból sikeresen készít fel tanulókat szakmai versenyekre. A fémipari területen a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen diákjai nagyon szép eredményeket értek el az évek alatt: többen országos versenyen szerezték meg a szakmunkás-bizonyítványukat.

Szakmai tudása fejlesztése érdekében tanfolyamokon és továbbképzéseken szívesen vesz részt, melyet jól tud hasznosítani műszaki munkaközösség-vezetői munkája során. Eredményesen koordinálja a közösséget, kezdeményező, a nyílt napok és mindenféle iskolai rendezvény szervezésében aktív. Közel 15 éve vizsgaelnöki feladatokat is ellát.

Osztályfőnökként következetes nevelőmunkájával osztályait igazi közösséggé kovácsolja, különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók patronálására, segítésére. Az iskola sportéletében a kézilabda csapatok felkészítését végzi: a Nagykun Diák Sportviadalokon többször is dobogós helyezéseket értek el csapatai.

Az Illéssy Sándor-díjjal megköszönjük és elismerjük Demeter István tanár úrnak az iskoláért végzett eddigi tevékenységét, s a díjjal további szakmai aktivitást és eredményeket kívánunk számára.2019

 

Sasné Oláh Szilvia 1997-ben került iskolatitkárként intézményünkbe. Munkáját mindig lelkiismeretesen és megbízhatóan végzi. Az iskola által szervezett és rendezett versenyek (Illéssy Gasztro Kupa; Színek Országos Baptista Középiskolai Ki mit tud; idegen nyelvi versmondó verseny) adminisztrációs feladatai szintén nála futnak össze, sikeresen menedzseli a feladatokat.

A tanulókkal kapcsolatos ügyeket igyekszik minél gyorsabban teljesíteni, a diákok és a szülők megelégedésére. Kiemelten fontos szerepe van a szintvizsgák, a szakmai és érettségi vizsgák szervezésében, adminisztrációjában.

A köznevelésben manapság jellemző adminisztrációs dömpingben munkája nélkülözhetetlen módon segíti az iskolavezetést. Tartósan magas színvonalú iskolatitkári munkavégzéséért 2013. szeptember 1-jétől főmunkatársi címet kapott az igazgatótól. Tudását a baptista intézményhálózaton belül is megosztja, a különböző oktatási adminisztrációs rendszerek kezelésében szerzett ismereteire más intézmények is támaszkodtak már, illetve a jövőben is bizalommal támaszkodhatnak.

Az Illéssy Sándor-díjjal megköszönjük Sasné Oláh Szilvia tartósan magas színvonalú munkavégzését, mellyel hozzájárul iskolánk sikereihez.

 

Szidey Szilvia tanárnőnek 2006-tól dolgozik iskolánkban, ahol a német nyelv tanára lett. Magát folyamatosan képezni szerető tanáregyéniség, aki történelem szakos, majd tehetségfejlesztő tanári diplomát is szerzett.

2014 óta folyamatosan lát el osztályfőnöki teendőket, szerető figyelemmel fordul az aktuális osztályába járó diákok felé. Figyelembe veszi a tanulók életkorát, képességeit, érdeklődési körét, előzetes tudását is az új anyag tervezésekor, átadásakor. Támogatja tanulói képességeinek kibontakoztatását mind a tantárgy oktatásakor, mind a tehetségterületeken. Segítő figyelemmel van a szociálisan rászoruló tanulók megsegítésében, mellette a tehetséggondozás jeleként versenyekre is örömmel készíti fel tanítványait. 2015-ben A Kárpát-medence protestáns értékei elnevezésű nemzetközi pályázaton 2. helyezést értek el diákjai.

Múlhatatlan érdemeket szerzett az iskola Tehetségpontként való működésében. 2014 novemberében regisztrálta intézményünket, azóta intézi a tehetségponttal kapcsolatos feladatokat. 2015-től a tehetséggondozó és -fejlesztő munkaközösséget vezeti, feladatai közé tartoznak a tehetséggondozással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása és a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos pályázati tevékenység koordinálása. Menedzselte Tehetségpontunk akkreditációját, melynek eredményeként 2018. március 24-én a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 3 évre Akkreditált Kiváló Tehetségponttá minősítette iskolánkat.

Szidey Szilvia tanárnő tartósan magas színvonalú munkavégzésével hozzájárul iskolánk sikereihez, ezért méltó az Illéssy Sándor-díjra.


 

2018

 

Eperjesi Judit és személyén keresztül a SPAR Szupermarket kisújszállási üzleti egységének dolgozói közösségével az eladó és kereskedő képzésben sok éve állunk képzési partneri kapcsolatban. Tanulóink az üzlet széleskörű áruválasztékának köszönhetően szinte minden szakmai feladatot kellően el tudnak sajátítani, az árurendeléstől, a kiszolgálásig, a raktározástól a leltározásig egyaránt. Ebben döntő szerepe van Eperjesi Judit üzletvezető asszonynak, aki nagy türelemmel és kellő szakmai alapossággal oktatja, neveli a gyakorlaton lévő tanulókat a szakma szeretetére és a vásárlókkal szembeni helyes magatartásra. Ezek eredményeképpen a tanulók szép sikereket érnek el a szakmai versenyeken és a szakmai vizsgákon egyaránt. A kezei alól kikerülő tanulók nagy része jó szakemberré válik és megmarad választott szakirányánál, a kereskedelemnél.

Eperjesi Judit vezetőként felismerte a tanulóképzésben rejlő lehetőségeket a szakmai utánpótlás és nevelés fontosságát. Irányítása alatt a tanulók kiváló emberi és munkakapcsolatban tölthetik a gyakorlati képzés idejét.

Munkakapcsolatunk az oktatással összefüggő területen is kiemelkedő: zsűritagként és támogatóként rendszeres résztvevője a különböző iskolai rendezvényeknek, kiemelten is az Illéssy Gasztro Kupának.

Eperjesi Judit és az általa vezetett üzletegység hosszú éveken át végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájával kiérdemelte és méltó arra, hogy megkapja az Illéssy Sándor-díjat.

 

Tóth László igazgatóhelyettes tanár úr 2012-ben került iskolánkba vendéglátó szakoktatóként, s ezen közel hat év alatt több, nagyon jelentős folyamat elindulása kötődik nevéhez. 2012 decemberében az ő kezdeményezésére, s hatalmas szervezőmunkája nyomán elindult az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny. Ezzel a versennyel került fel az Illéssy az országos versenyeket szervező iskolák képzeletbeli térképére.

A cukrász szakma felvétele a képzési profilba a 2015/2016. tanévtől az ő szakértelmére lett alapozva, s elmondható, hogy sikerszakma lett belőle, a beiskolázásunk stabil.

Tanár úr nem ül a babérokon, folyamatos szakmai önképzés jellemzi: 2014 novemberében a luxemburgi Kulináris világbajnokságról bronzéremmel tért haza cukrász artisztika kategóriában, majd 2016 októberében az erfurti Kulináris olimpián már két bronzéremmel gazdagította gyűjteményét. Nem csupán versenyez, hanem az utánpótlásra is odafigyel: az általa felkészített tanulók a versenyeken eredményesen szerepelnek. Cukrászszakköre az iskolai tehetségműhelyek egyikeként közkedveltségnek örvend,… és nem csak a cukrásztanulók körében.

Tóth László tanár úr az iskolai rendezvények, pályázatok és feladatok megvalósulásának egyik mozgatórugója, s 2018 februárjától az igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátja.

Az Illéssy Sándor-díjjal megköszönjük és elismerjük Tóth László tanár úrnak az iskoláért végzett eddigi tevékenységét, s a díjjal további szakmai aktivitást és eredményeket kívánunk számára.


 

2017

 

Illéssy Ádám iskolánk névadójának, városunk első polgármesterének ükunokája a mai napig ezer szállal kötődik iskolánkhoz, városunkhoz. Közösen őrizzük a múltat, melyek kifejeződnek többek között iskolánk nevében és szellemiségében. Illéssy Ádám személye élő kapocs a múlt, a jelen és a jövő között, múltunkat és jelenünket őrizzük meg az utókor számára. Találkozhatunk vele iskolai rendezvényeinken, nemzeti ünnepeinken; rendszeres résztvevője, támogatója, fővédnöke az évente megrendezésre kerülő Illéssy-bálnak, jelenléte emeli e rendezvények fényét. Személyisége, közvetlensége, városunkhoz való kötődése közkedvelt emberré tette őt a kisújszállásiak körében. Kitartása, embersége, őseihez való ragaszkodása, helytállása, követendő példa lehet iskolai közösségünk és diákjaink számára.

Az Illéssy Alapítvány megköszönni Illéssy Ádámnak iskolánkért végzett két évtizedes, kimagasló hagyományápoló, múltunk értékeinek megőrzését segítő munkásságát, akinek embersége, gazdag életútja példaként szolgálhat mindenki számára.

 

Dr. Szabó Csaba a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója, akinek korábbi, pedagógusi pályafutását meghatározta a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás, a sajátos nevelési igényű tanulók minél magasabb színvonalon történő ellátása. Mindennapi feladatellátása során sokat tesz a tehetséges tanulók tehetségének kibontakoztatásáért is. Küldetése, hogy az általa felügyelt intézmény több legyen, mint iskola, ezért minden erejével törekszik arra, hogy segítsen a rászoruló gyermekeknek, családoknak. Részt vesz az Illéssy-iskola programjaiban, rendszeres részvevője, támogatója az Illéssy-báloknak, jelentős mértékben járul hozzá alapítványunk működéséhez, céljaink sikeres megvalósításához, tanulóink támogatásához. Meghatározó szerepe van a szakképzés menedzselése terén, célja, hogy minden képzési területen megfelelő létszámmal és hatékonysággal fenntartható legyen.

Dr. Szabó Csaba őszinte személyisége, szeretetteljes emberi példamutatása, másokért való önzetlen segítségnyújtása, az oktatás terén végzett, kiemelkedően eredményes, felelősségteljes feladatellátása méltóvá teszi az Illéssy Sándor-díjra.


 

 

2016

 

Horváth Ferenc mesterfelszolgálóval és mesterszakáccsal több, mint egy évtizedes közös munkára tekinthetünk vissza. A vendéglátóipari képzésünk egyik legmeghatározóbb partnere a Horváth Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Ipari Kft. és annak vezetője.

Kapcsolatunk alapját főállású munkavállalóként, majd később az óraadó tanárként eltöltött évek jelentik a pincér- és szakácstanulók oktatásában és nevelésében. A Horváth Kft. sokrétű tevékenységével segíti tanulóink fejlődését, a szakmai gyakorlat megszerzését. A tanulókkal való emberséges bánásmód, az egyéni munkavégzésre, de csapatmunkára is nevelő gyakorlati oktatás eredményének köszönhetően tanulóink szívesen választják képzőhelyi oktatójuknak Horváth Ferencet. Az évek során számtalan szakmai versenyen elért eredmények bizonyították, hogy jó kezekben vannak tanulóink.

Horváth Ferenc felkészítő oktatóként, versenyeink és rendezvényeink nagylelkű támogatójaként, a vendéglátóipari szakképzésben kifejtett munkája és pedagógusi tevékenysége alapján megérdemelten veheti át iskolánk névadójáról elnevezett Illéssy Sándor-díj kitüntető elismerést.

 

Radics Zoltán matematika–testnevelés szakos tanár úr 1989 óta dolgozik iskolánkban, és szinte „örökös” osztályfőnök is. Munkáját nagy szorgalommal és igényességgel végzi, óráit a jól szervezettség jellemzi. Osztályfőnökként következetes nevelőmunkájával osztályait igazi közösséggé kovácsolja.

Az iskolában eredményesen fogja össze a sporttevékenység irányítását. Kosárlabda edzései kedvelt és eredményes sportkörét jelentik tanulóink számára. A Nagykun Diák Sportviadalon való részvétel technikai hátterét hosszú évek óta szervezi és irányítja, s az évtizedek alatt nagyon sok érmes helyezést értek el tanulói egyéni és csapat sportágakban egyaránt. A hosszútávfutók felkészülését is segíti, illetve versenyekre viszi őket.

Kisújszállás város népi művészetét erősíti egyik kedvelt szabadidős elfoglaltsága, a vesszőfonás, valamint a Phoenix kórus vezetőjeként fontos szerepet tölt be a város kulturális, művészeti életében.

Az iskola és az Illéssy Alapítvány az Illéssy Sándor-díjjal megköszöni és elismeri Radics Zoltánnak az iskoláért végzett eddigi tevékenységét, s a díjjal további szakmai aktivitást és eredményeket kíván számára.


 

2015

 

Márta István szakoktató tanár úr, szakács alapvégzettségével 2006-ban döntött úgy, hogy 33 év konyhában eltöltött év után visszatér érettségijét adó iskolájába. Az oktatói állás és belső motivációja továbbtanulásra késztette, és 53 évesen vette át főiskola diplomáját. Tanulási életútja bizonyítja, hogy sohasem késő elkezdeni a tanulást, s bárki képes felépíteni egy szép karriert.

Illéssy-bál még nem volt Márta Pista-féle étek nélkül: 16 éve bizonyítja, hogy mestere választott és szeretett szakmájának, s személye garancia a finomságokra.

A tanulóknak, a kollégáinak az egyik legjobb példát mutatja az igényes és szép környezet kialakításával.

A pedagógusi eredményes munka nem feltétlenül mérhető versenyeredményekben, de nála a melegkonyhai versenyeken elért eredmények száma igen jelentős: tanítványait nagy szeretettel és odafigyeléssel készíti fel a megmérettetésekre. Diákjainak a különböző versenyeken elért dobogós helyezései alapján az iskola egyik legeredményesebb tanára.

Márta István szakoktató tanár úr eddigi életútja és tevékenysége alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.

 

Hajdu-Ráfis Tamás 1999-ben úgy döntött, hogy az Illéssy-iskolában vendéglátóipari középiskolai végzettsége miatt az iskolai büfé üzemeltetése mellett gondnoki feladatokat lát el. Az iskola nyitása a vendéglátóipari szakmák irányába nemcsak munkakörváltást hozott szakmai életútjában, hanem továbbtanulásra is ösztönözte, ezért a Budapesti Gazdasági Főiskolán 2010-ben üzleti szakoktatói végzettséget szerzett.

A tanulók irányába szeretete és tisztelete abban is megnyilvánul, hogy rendkívül sokat készül az órákra, melyek szemléletesek, élet- és élményszerűek. Pincérversenyeken minden tanévben vannak dobogós helyet elérő diákjai.

Az iskolai rendezvények egyik motorja, igazi ötletgazda, az iskolavezetés mindig számíthat felelősséggel végzett munkájára, az iskoláért, a közösségért szabadidejét is készséggel feláldozó személyére. Közvetlenségével, ötleteivel és azok megvalósításával hasznosan és hatékonyan hozzájárul az iskola elismerésre méltó beiskolázási mutatóihoz.

Előadásai külön színfoltját jelentik az Illéssy-báloknak; az előkészületi munkákban mindig keresi a lehetőséget a beavatkozásra: még szebb és jobb legyen minden.

Hajdu-Ráfis Tamás szakoktató tanár úr eddigi életútja és tevékenysége alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.


 

2014

 

Kovács János, az Eposz Kft. ügyvezetője, és vállalatának története igazi sikertörténet. Az Eposz Kft. vezetése számára, szakmai elkötelezettség a vállalt tevékenységekre előírt követelmények teljesítése és a minőségcélok megvalósítása. Mindent megtesznek a vevők maximális elégedettségre és a folyamatos rendszerfejlesztésre.

A minőségi és technológiai fejlesztés mellett egyre fontosabb feladatnak tartják a szakmai képzés megszervezését, mint az iskolarendszerű, mint pedig a felnőttképzés területén. Több éve folyamatosan biztosítanak lehetőséget gépi forgácsoló és a szerkezetlakatos tanulóink számára gyakorlati oktatás keretében a szakmai ismeretek megszerzése és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának megtanulására. Munkájuk eredményeképpen évente 4-5 ifjú szakmunkás kerül ki sikeres szakmai vizsgával az üzemből. A gyakorlati képzés színvonalára, emberközeliségére jellemző, hogy tanulóink mindig elismerő szavakkal illetik az üzemben töltött időszakot. Az üzem és az iskola kapcsolatára mindig jellemzőek voltak a kiváló emberi kapcsolatok, valamint az egymást segítő, a tanulás és az oktatás ügyét elsődlegesnek tartó, korrekt munkavégzés. Külön kiemelendő, hogy Kovács János bőkezű támogatója az Illéssy Alapítvány által szervezett báloknak.

Iskolánk az Illéssy Sándor-díjjal megköszöni és elismeri az Eposz Kft. vezetőjének, Kovács Jánosnak, de általa a cég szakembereinek az eddig nyújtott kiemelkedő oktató-nevelő munkáját.

 

Lévai János gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes 2001-ben került abba az iskolába asztalos szakoktatóként, melyben még ifjúként első szakmáját tanulta ki. A faipari tanműhelyben töltött első éveket sok ötlete mellett belső öröm is jellemezte: a tanítás, az oktatás, tudása átadásának öröme. Szakmai tapasztalataira támaszkodva 2004-től gyakorlati oktatásvezetőként sikerült folytatni és az elképzeléseire formálni a gyakorlati képzés irányítását, ellenőrzését. Ennek sikeressége a képző partnerekkel való kiváló kapcsolatban, és az évek során végzett szakmunkások számában mérhető. Szakmai hitvallásának egyik fontos eleme, hogy számára nincs „elveszett tanuló”, ennek köszönhetően sok tanulót sikerült a jó útra terelni.

2013-től gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettesként tesz meg sok mindent a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek minél jobb biztosításáért. Az elmúlt években az eszközpark sokat fejlődött az általa menedzselt decentralizált pályázatoknak köszönhetően. A gyakorlati képzés színvonalát fémjelzi, hogy tanulóink kiváló eredményeket értek el az országos és regionális szakmai tanulmányi versenyeken.

Embersége, szakmai aktivitása példaként szolgálhat mindenki számára. Lévai János igazgatóhelyettes tanár úr munkássága alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.


 
 
2013
 

Borsodi László ügyvezető. Gépi forgácsoló képzésünk egyik legmeghatározóbb partnere és egyben központja a Borsodi Műhely Kft. A cég 1981-ben indult egyszemélyes vállalkozásként, mely mára már több mint 160 főt foglalkoztató középvállalattá fejlődött. Borsodi Lászlóval kapcsolatunk alapja a kft. tanulóképzésben betöltött kiemelkedő szerepe; az iskolavezetéssel is folyamatos, partneri kapcsolatot ápolt.

Borsodi László mindig hosszabb távban gondolkodott, ezért is kapcsolódott be a gépi forgácsoló tanulók gyakorlati képzésébe cégével. A város központjában működő üzem segíti tanulóink fejlődését, a szakmai gyakorlat megszerzését, ezért új, korszerű tanműhelyi képzőműhelyt hoztak létre, ahol kb. 20 tanuló képzését tudják felvállalni, akiket tanulószerződéssel és jövőképpel is sikeresen motiválnak. A fiatal szakemberek számára nyitva áll a kisújszállási telephely mellett a győri székhely vagy az ország más részein működő vállalati egységek kapuja. Szakmunkásavató ünnepségünket is jelentős mozzanattal gazdagítják: a náluk végzett tanulók közül többeknek azonnali munkalehetőséget ajánlanak.

Egy családi cégnél semmi nem történhet a vezető beleegyezésének tudtán kívül, és tudjuk, hogy a tanulóképzést szolgáló fejlesztések kezdeményezője és motorja Borsodi László úr, aki munkássága alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.

 

Hidvéginé Kuliga Gyöngyi ruhaipari üzemmérnök és számítástechnika szakos tanár 1994-től dolgozik az Illéssy-iskolában. Az iskolai munkában az intézmény mindenkori vezetése számíthat ötleteire, az általános iskolásoknak szervezett szakmamegismerő tábor szervezője és vezetője, s az iskolai közösségi szolgálat megszervezése szintén fontos feladatköre.

Osztályfőnökként mindig akad pótanyai feladata, tanítványaival példamutatóan értékes kapcsolatot épít ki. Az oktatás mellett a nevelés, a tanulók lelki egészségének ápolása is fontos számára. Tanárként a tehetséggondozást éppúgy feladatának tekinti, mint a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozást, a felzárkóztató munkát. 

Az első Illéssy-bálon, 1999. november 27-én a bál háziasszonyának teendőit oly’ sikeresen látta el, hogy ez a testhezálló szerep „örökös” feladata maradt. Feladatai a bállal kapcsolatosan sokrétűek: segíti a szervezést, varrja a kelméket, s a dolgozói műsorban is folyamatos szereplő, amolyan motorja a báloknak. 

Hidvéginé Kuliga Gyöngyi tanárnő – kiemelkedő nevelő-oktató munkája, közösségért tenni akaró példamutató tevékenysége alapján – méltó az Illéssy Sándor-díjra.


 
 
2012
 

A kisújszállási Kunferr Acélszerkezeti Kft. fémipari képzésünk egyik legmeghatározóbb partnere és egyik központja. Hosszú időre visszanyúló kiváló együttműködés jellemzi a Kunferr Kft. és az iskola kapcsolatát. A vállalat sokrétű tevékenységével segíti tanulóink fejlődését, szakmai gyakorlatuk megszerzését.

Az egyik legnagyobb tanulólétszámot foglalkoztató üzem, ahol a tanulóképzés magas színvonalú, tudatos munka. A tanulókkal való emberséges bánásmód, valamint az egyéni munkavégzésre nevelő gyakorlati oktatás eredményének köszönhetően tanulóink szívesen választják képzőhelyül a Kunferr Kft.-t. Rugalmasan alkalmazkodnak a szakképzésben bekövetkező változásokhoz is. A gépi forgácsolók a képzés teljes idejében, a szerkezetlakatos tanulók részképzésben sajátítják el választott szakmájuk alapismereteit az üzem termelőműhelyeiben.

A Kunferr Acélszerkezeti Kft. ügyvezetője, Csótai Lajos és dolgozói közössége munkássága alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.

 

Szabó Károly igazgatóhelyettes, mérnök-tanár magát állandó képezni szerető tanáregyéniség. 1975-ben került a 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe, ahol előbb műszaki tanárként, majd 1986-tól 1997-ig gyakorlati oktatásvezetőként dolgozott. Végzettségeiből, szakképzettségeiből fakadóan több területen is képes ellátni a szakiskolai, szakközépiskolai tanulók szakmai oktatását.

1997 és 2008 között a JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetőjeként országos szinten elismert szakképzési szakemberré vált. Ezen időszakban is mindig segítőkész volt a kisújszállási szakképzéssel kapcsolatosan, legyen szó iskolai vagy gazdálkodó szervezet által történt megkeresést illetően. 2009-ben visszatért az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolába, ahol igazgatóhelyettesi munkakört lát el.

A rendkívül szerteágazó munkaköri feladatköre mellett aktív pályázatíró is. Olyan elméleti és gyakorlati tudással bír, hogy biztos kiigazodási oszlopa a város szakképzésének.

Szaktudása, embersége mintaként szolgálhat a mai pedagógusok előtt is. Szabó Károly igazgatóhelyettes tanár úr munkássága alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.


 

2011

Gortva Imre nyugalmazott igazgató magyar–történelem szakos tanárként 1971-ben került a 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe. 1977. augusztus 1-jétől az 1990. augusztus 31-ei nyugdíjba vonulásáig, tehát 13 tanévig ennek az általa nagyon szeretett intézménynek volt elismert igazgatója. Iskolája a humánus légkörről, a diákokra, sorsukra való odafigyelésről, a rendről, tisztaságról lett ismert. A helyi és környékbeli üzemekkel, más iskolákkal kialakított jó kapcsolatrendszere hozzájárult az intézmény elismertségéhez és fejlődéséhez, melyben Gortva Imre igazgató úrnak meghatározó szerepe volt. Jó szakmai összetételű és hangulatú nevelőtestületet alakított ki, s ez napjainkig jellemzi az intézményt.

A tanítás iránti elkötelezettsége, és az iskola hívó szava nyugdíjba vonulása után még több mint egy évtizedig, 2002-ig – 72 éves koráig – arra késztette, hogy óraadóként továbbra is tanítson. A szinte pontosan fél évszázados pedagógiai életművéből 29 tanév iskolánknak jutott, melyet hálával telt szívvel köszönünk meg. Töretlenül figyelte az iskola eseményeit, a változásokat, a fejlődést, és pozitív visszajelzései, megerősítései sokat jelentettek az igazgatói munkakörbe került utódjainak is. Szaktudása, embersége példaként állhat a mai pedagógusok előtt is.

Gortva Imre igazgató úr munkássága alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.

 

Csutka Mihályné Juhász Jolán nyugalmazott igazgatóhelyettes okleveles gépészmérnökként és mérnök-tanárként látta el 1974-től az igazgatóhelyettesi feladatokat. Példátlanul hosszú ideig, 30 évig segítette előbb műszaki, majd általános igazgatóhelyettesként a mindenkori igazgatók munkáját. Különösen sokat dolgozott azért, hogy az iskola kapcsolatai a termelő üzemekkel életszerűek és eredményesek legyenek.

Az iskola kollégiumának felügyelete is munkakörébe tartozott. Pontos, következetes és igazságos vezetői tevékenysége alapján az iskola dolgozói közössége mindig elismeréssel tekintett személyére. A szűkebb értelemben vett fémipari és rendkívül szerteágazó igazgatóhelyettesi munkájával elősegítette az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának emelését.

Csutka Mihályné méltó az Illéssy Sándor-díjra.


 

2010

Debreczeny Zoltán nyugalmazott igazgató 19 éves igazgatói pályafutásának eredményeit nehéz lenne röviden méltatni. 1972. január 1-jén került Kisújszállásra, iskolánk jogelődjébe, a 625. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézetbe. Okleveles műszaki tanárként a fémipari szakmák elméleti tárgyait tanította, emellett még fizikát, matematikát és testnevelést is. A tanári pálya, a diákokkal való foglalkozás örömmel és szeretettel végzett munka, életre szóló hivatás lett számára.

1990. augusztus 1-jétől 2009. július 31-éig az intézmény igazgatója lett. Sikeresen folytatta tiszteletre méltó elődei – Toroczkay Endre és Gortva Imre igazgatók – által megkezdett közösségépítő vezetői munkát, az együttműködő, összetartó, gyermekszerető tantestület formálását, amelyben a fiatalok méltó utódai a már idősebb és tapasztaltabb szakembereknek. 19 éves igazgatósága Kisújszállás város oktatástörténetében az ötödik leghosszabb intézményvezetői éra. Az iskola arculata, személyi és tárgyi feltételei, tanulólétszáma jelentősen fejlődött ezen időszak alatt. A képzési profil 1995-től a szakközépiskolával bővült, és ekkor vettük fel Illéssy Sándor nevét is.

1996-ban kezdeményezője volt az Illéssy Alapítvány létrehozásának, amelynek támogatására 1999-től nagysikerű Illéssy-bálokat tartottak. 1999. november 27-én volt az első Illéssy-bál, és ezzel egy szép hagyomány vette kezdetét. Ezek szervezője és házigazdája volt, tanári műsorainak pedig állandó szereplője, akinek fellépései feledhetetlen vidám perceket jelentettek.

Debreczeny Zoltánt munkássága az Illéssy-középiskola nagy tanáregyéniségei és igazgatói közé emelte, mindezek alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.

 

Dr. Tölgyvári Béla kuratóriumi elnök. Önkormányzati képviselőként delegálták 1996-ban az alapítványba, mely megválasztotta kuratóriumi elnöknek. E tisztséget példásan sokáig, 2009 decemberéig, több mint 13 éven át töltötte be. Mindenben segítője, támogatója volt az alapítványnak, és ezen keresztül munkájával, kezdeményező javaslataival jelentősen hozzájárult a kitűzött nemes célok megvalósításához. Amíg lehetősége volt rá, önkormányzati képviselőként jelenítette meg az iskola érdekeit a képviselő-testületben.

Dr. Tölgyvári Béla iskolát segítő kuratóriumi elnöki munkássága alapján méltó az Illéssy Sándor-díjra.